ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93136.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 23-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή).

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΥΔ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Skip to content