Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την οργάνωση και καθιέρωση διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων με βάση τον Κανονισμό Ε/Ε 2016 / 679 (GDPR) για τα προσωπικά δεδομένα

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την οργάνωση και καθιέρωση διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων με βάση τον Κανονισμό Ε/Ε 2016 / 679 (GDPR) για τα προσωπικά δεδομένα», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού  εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 3η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Σύμβασης «Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την οργάνωση και την καθιέρωση των διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων με βάση τον Κανονισμό Ε/Ε 2016 / 679 (GDPR) για τα προσωπικά δεδομένα ».

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :       Ω7ΛΠΩΨ9-Ξ7Μ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   Ω4ΟΧΩΨ9-ΝΤΩ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο