ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 213.279,76€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 181721.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 11-01-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 14-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία

Μελέτη

Όροι Διακήρυξης

Διακήρυξη_ΚΗΜΔΗΣ

Περιληπτική Διακήρυξη

ΕΕΕΣ (pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο