ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 5.240.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 196339.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 10η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 16η Μάϊου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Μελέτη_ΕΣΗΔΗΣ
Περιληπτική Διακήρυξη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο