Διοικητική υποστήριξη, υλοποίηση συνοδευτικών δράσεων και ενεργειών δημοσιότητας της Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2018-2019

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: ««Διοικητική υποστήριξη, υλοποίηση συνοδευτικών δράσεων και ενεργειών δημοσιότητας της Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2018-2019» Τμήμα Α: «Διοικητικές Δαπάνες και Δράσεις Δημοσιότητας Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ετών 2018-2019» Τμήμα Β: «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ετών 2018-2019»», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών (Τμήμα Α και Τμήμα Β), που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 6/2020 και 7/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  93.806,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 99785) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την 19η του μηνός Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ω04ΑΩΨ9-7ΦΟ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6Ι4ΜΩΨ9-762

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο