Δημοσίευση πρόχειρου Διαγωνισμού για προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι  η προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου, συνολικού προυπολογισμού 4.863,42€  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)
 
 
Ημερομηνία διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ.  και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.
 
Η αναλυτική διακήρυξη του Διαγωνισμού ΑΔΑ:764ΡΩΨ9-ΞΦΣ
 
Η περιλητική διακήρυξη του Διαγωνισμού ΑΔΑ:7ΑΚΕΩΨ9-ΩΧΝ
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο