“Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια χημικών-απολυμαντικών κολυμβητικής δεξαμενής δημοτικού κολυμβητηρίου”

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.1/2016 μελέτη της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού, τμήματος Αθλητικής Ανάπτυξης, της προμήθειας με τίτλο: ” Προμήθεια χημικών-απολυμαντικών (αέριο-υγρό χλώριο-αλγοκτόνο-σόδας-κροκιδοτικό κ.λπ. απολυμαντικά και χημικά) για συντήρηση-απολύμανση κολυμβητικής δεξαμενής δημοτικού κολυμβητηρίου”, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών “Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Φ.Ε.Κ. τ.Β 185/1993).

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 34.171,44 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 18η του μηνός Απριλίου, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 13:00 μ.μ. και ώρα λήξης 13:30 μ.μ.
Οι προσφορές με όλα τα δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο Αμαρουσίου μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση:Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα,15124 Μαρούσι, Γραφείο Πρωτοκόλλου ή την ίδια ημέρα του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή μέχρι την ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών.

 

 

ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΓΡ7ΩΨ9-3ΚΦ
ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ: 75ΝΧΩΨ9-Η0Ι

Μετάβαση στο περιεχόμενο