Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτιστικού camp της Επιχείρησης.

Print Friendly, PDF & Email

Το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών είναι η διοργάνωση και λειτουργία  πολιτιστικού camp της Επιχείρησης,

το οποίο θα διεξαχθεί σε τρεις (3) περιόδους σε διάφορους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου, κατά τα περιγραφόμενα

στην τεχνική περιγραφή της υπ΄αρ. 36/2016 τεχνικής μελέτης της Επιχείρησης, συνολικού προϋπολογισμού

€ 49.812,35 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την  08-08-2016 ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της  Επιχείρησης στο

2ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος Αμαρουσίου,επί των οδών Βασ. Σοφίας αρ.9 & Δημ. Μόσχα, με ώρα

έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30π.μ. και ώρα λήξης 11.00π.μ.

 

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:7ΗΒ6465ΤΒΞ-Β5Λ

Μετάβαση στο περιεχόμενο