Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι τα ασφάλιστρα ηλεκτρονικών μέσων, συνολικού προϋπολογισμού  120.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 23777) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  28η του μηνός Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00.
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   ΨΠΜΧΩΨ9-ΖΣΟ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   63ΙΣΩΨ9-2ΤΡ

Μετάβαση στο περιεχόμενο