Δημοσίευση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και υλικών ηλεκτροφωτισμού

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και υλικών ηλεκτροφωτισμού , συνολικού προϋπο­λογισμού 138.956,36 € (συμπερ/νου ΦΠΑ ).
 
Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 21702) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  5η του μηνός Μαίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00.
 
 
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:  7Ε3ΤΩΨ9-ΞΔΧ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:  6Τ24ΩΨ9-1ΣΝ

Διευκρινήσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο