Δημοσίευση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια λογισμικού, ειδών πληροφορικής, κλπ.

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του ανοικτού διαγωνισμού είναι η προμήθεια λογισμικού, ειδών πληροφορικής, κλπ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, συνολικού προϋπο­λογισμού έως  197.300,00 € (συμπερ/νου ΦΠΑ ).
 
Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 18199) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  24η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:  7Ψ00ΩΨ9-0Τ3

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΩΦΓΨΩΨ9-ΑΙΝ

Οι πίνακες της διακήρυξης σε μορφή .doc: SW+HW_etc_2015_tables.zip

Μετάβαση στο περιεχόμενο