Δημοσίευση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του ανοικτού διαγωνισμού είναι η ασφάλιση μεταφορικών μέσων Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπο­λογισμού έως  134.740,00 € (τα ασφάλιστρα δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ ).
 
Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 12275) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12η του μηνός Aυγούστου ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00.

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΩΒΗΙΩΨ9-ΠΦΑ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: 7ΧΨΧΩΨ9-Α10

Ερώτημα για παροχή διευκρινήσεων

Έγγραφο παροχής διευκρινήσεων επί της διακήρυξης ασφαλίστρων μετά από σχετικό ερώτημα 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο