Δημοσίευση Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών (45.532,04 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (56.459,73 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 18η  Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :       ΩΘΟΙΩΨ9-Ω6Κ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   68ΞΥΩΨ9-ΓΒΞ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για να κατεβάσετε το αρχειο xml espd-request-v2 σε μορφή zip πατήστε ΕΔΩ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο