ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της υπηρεσίας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 168600) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 30η του μηνός Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 22PROC011070983

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6ΤΑ1ΩΨ9-ΕΛΘ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

Μελέτη

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο