ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ KΆTΩ ΤΩΝ ΟΡΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια μηχανήματων – εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  που θα προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών για κάθε μία  ΥΠΟΟΜΑΔΑ  των προς προμήθεια ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Α Β, Γ και Δ, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 17/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (53.506,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (66.347,44€)  και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 149338) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 18η Ιανουαρίου 2022 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Δευτέρα 24η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 21PROC009872211

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6717ΩΨ9-Π6Δ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

Ευρωπαϊκό_Ενιαίο_Έγγραφο_Σύμβασης_(ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης_(ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙI-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ

espd-request-v2_(2)

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 5_2022 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΕ ΚΗΜΔΗΣ

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο