Δημοσίευση Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια Υλικών Βελτίωσης Οδοστρώματος Οδικού Δικτύου Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 6/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (112.500,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (139.500,00€) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 108090) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 19η Απριλίου 2021 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 941ΞΩΨ9-Ξ0Π

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: Ω8Σ2ΩΨ9-ΤΨΠ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

Μελέτη

Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο