Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη τριών (3) μελών της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή – Συντηρήσεις οδών» του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Στις 28-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ. θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη τριών (3) μελών επιτροπής διενέργειας του εν θέματι διαγωνισμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 και της με Αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφασης όπως ισχύουν.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 15124, Μαρούσι), από την επιτροπή κληρώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 20/2020 (α.π. 2134/16-01-2020) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού επιτροπής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο