ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 73518

Print Friendly, PDF & Email

28/06/2018

Αναβάλλεται η αποσφράγιση των προσφορών του ως άνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, η οποία είχε οριστεί για την 11η Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Επισημαίνεται ότι οι τροποποιημένοι όροι διακήρυξης και οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του ως άνω διαγωνισμού θα οριστούν με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου και θα ακολουθήσει η σχετική ανακοίνωση στο site του Δήμου και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 


Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 73518

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ.

Ανακοίνωση τροποποίησης στοιχείων και παράτασης διαγωνισμού για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ» με Α/Α: 73518

Παρατείνεται ο εν θέματι διαγωνισμός, βάσει του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016, με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00μ.μ.

Η νέα ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών είναι την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00π.μ.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο