Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια – επισκευή – συντήρηση ελαστικών, αεροθαλάμων και ζαντών»

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια – επισκευή – συντήρηση ελαστικών, αεροθαλάμων και ζαντών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας και της υπηρεσίας, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα προκύψει από το άθροισμα των ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ και Δ, , που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 17/2018 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  247.975,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20-6671.004 και 20-6263.004 για τα έτη 2018,2019 και 2020 ως πολυετής δαπάνη.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 68922) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21η του μηνός Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΨΤΓΨΩΨ9-ΕΝΔ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΩΗΩΩΨ9-ΟΛ4

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο