Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών Ηλεκτροφωτισμού»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη  ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο και των δύο (2) ομάδων της υπ’ αριθμ. 12/2017 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών Ηλεκτροφωτισμού», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (128.694,76 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (159.581,50 €).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 41202) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 Ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :   7Κ98ΩΨ9-0ΝΧ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:  7078ΩΨ9-ΗΦ4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΗΔΗΣ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο