Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων του Δήμου»

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στην 18Α/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

 

Η δαπάνη των εν λόγω εργασιών έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού  των  179.580,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

 

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 16705) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 29η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΙΜΕΩΨ9-ΟΤΛ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης ΩΕ6ΡΩΨ9-ΓΑΗ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο