Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια Λεωφορείων»

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» και αφορά την προμήθεια τεσσάρων (4) μεταχειρισμένων αστικών λεωφορείων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά, που δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής. Η προμήθεια θα διεξαχθεί λαμβάνοντας υπόψη την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 17/2016 μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  396.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ), και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αμαρουσίου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 30143) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017  και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΝΓ4ΩΨ9-ΥΞΗ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7ΖΙΒΩΨ9-7ΕΘ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα .

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο