Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017)»

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» και αφορά την προμήθεια με τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000160 Δ2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ), με τίτλο Υποέργου ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017)», με κριτήριο ανάθεσης Α/την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Α, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των περιπτώσεων 1.1.* και 1.2**, Β/την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, η οποία προκύπτει από το άθροισμα, των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους (Μοσχάρι άνευ οστών  και Χοιρινό άνευ οστών) την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΒΟΪΟΥ – ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & ΧΟΙΡΙΝΟΥ, Γ/το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ  Γ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, Δ/ την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, η οποία προκύπτει από το άθροισμα, των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους (Μήλα, Πορτοκάλια, Λάχανο, Κολοκυθάκια, Καρότα, Τομάτες και  Πατάτες) την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Δ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ).

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 6Α/2016 μελέτη του Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων του Δήμου.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  437.526,62 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 39120) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 24η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΗΖΥΩΨ9-ΥΓ6

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7ΥΞΓΩΨ9-8ΚΦ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο