Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανανέωση του τοίχους προστασίας και του antivirus (3/6/2014).

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανανέωση του τοίχους προστασίας και του antivirus, συνολικού προϋπολογισμού: 11.992,50Ε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).


Ημερομηνία διαγωνισμού: Τρίτη 3/6/2014, ώρα: 10:00 – 10:30πμ.


Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί από το Πρωτόκολλο του Δήμου μας το αργότερο μέχρι την προηγούμενη μέρα από τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη των προσφερόντων. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.


Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou/ada/βιφ2ωψ9-λοο


Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou/ada/βιφ2ωψ9-ο3μ


Να σημειωθεί ότι τα έξοδα δημοσίευσης του ανοιχτού διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο.


Για να κατεβάσετε τα παραρτήματα-υποδείγματα του διαγωνισμού σε μορφή αρχείου word, πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο