Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για τις ‘Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης, και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού’ (23/7/2014)

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι ‘Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης, και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού’, συνολικού προϋπολογισμού: 69.470,40Ε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).


Ημερομηνία διαγωνισμού: Τετάρτη 23/7/2014, ώρα: 10:00 – 10:30πμ.


Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί από το Πρωτόκολλο του Δήμου μας το αργότερο μέχρι την προηγούμενη μέρα από τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη των προσφερόντων. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.


Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού: ΩΟ5ΟΩΨ9-ΘΔΗ


Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού: ΩΩΔΤΩΨ9-Ω3Ο


Για να κατεβάσετε τα παραρτήματα-υποδείγματα του διαγωνισμού σε μορφή αρχείου word, πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο