Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης-διαχείρισης- λειτουργίας-οργάνωσης-συντονισμού για την υλοποίηση των πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων, δράσεων και εκδηλώσεων της επιχείρησης, στις αποκεντρωμένες δομές λειτουργίας της

Print Friendly, PDF & Email

Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού με τη συλλογή κλειστών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που θα προσδιοριστεί βάσει τιμής στο σύνολο των εργασιών και με χρήση διαφόρων κριτηρίων με σταθμισμένη βαρύτητα, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης-διαχείρισης-λειτουργίας-οργάνωσης-συντονισμού για την υλοποίηση των πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων, δράσεων και εκδηλώσεων της επιχείρησης, στις αποκεντρωμένες δομές λειτουργίας της».

Η δαπάνη για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί μέχρι του ποσού των Ευρώ Εβδομήντα τριών χιλιάδων εφτακοσίων δεκαπέντε και πενήντα δύο λεπτών (€73.715,52), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Επιχείρησης, στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος Αμαρουσίου, επί των οδών Βασ. Σοφίας, αρ.9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124, με την υποβολή κλειστών προσφορών, την 08-12-2016, ημέρα Πέμπτη από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 10:30 π.μ. (ώρα λήξης συλλογής προσφορών).

Περιληπτική Διακήρυξη: ΨΕΝΕ465ΤΒΞ-7ΛΙ

Μετάβαση στο περιεχόμενο