Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης χειμερινού κύκλου πολιτιστικών – αθλητικών δραστηριοτήτων της Επιχείρησης

Print Friendly, PDF & Email

Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού με τη συλλογή κλειστών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που θα προσδιοριστεί βάσει τιμής στο σύνολο των εργασιών και με χρήση διαφόρων κριτηρίων με σταθμισμένη βαρύτητα, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης χειμερινού κύκλου πολιτιστικών – αθλητικών δραστηριοτήτων της Επιχείρησης».

Η δαπάνη για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί μέχρι του ποσού των Ευρώ Εβδομήντα δύο τετρακοσίων δεκαέξι (€72.416,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Επιχείρησης, στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος Αμαρουσίου, επί των οδών Βασ. Σοφίας, αρ.9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124, με την υποβολή κλειστών προσφορών, την 08-12-2016, ημέρα Πέμπτη από τις 11:30 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. (ώρα λήξης συλλογής προσφορών)

Περιληπτική Διακήρυξη: 7ΩΧΙ465ΤΒΞ-Ω8Β

Μετάβαση στο περιεχόμενο