ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ Νο 2/2022

Print Friendly, PDF & Email

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη των επιτυχόντων του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης ΟΑΕΔ της Νο 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης,  για λόγους δημόσιας υγείας και για την αποφυγή του συνωστισμού και συγχρωτισμού, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που παραλαμβάνουν το Συστατικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ, όπως το αποστείλουν με τη σειρά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μαζί με την επισυναπτόμενη γενική αίτηση και με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο e-mail: koinofeles@maroussi.gr (σε μορφή pdf), με θέμα «ΟΑΕΔ 2/2022 Ονοματεπώνυμο επιτυχόντος/ούσας».

Όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή αυτά δύναται να προσκομίζονται στην έντυπη μορφή τους και μέσα σε φάκελο που θα κατατίθεται στο Πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Μεγάρου (ισόγειο – Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα, Μαρούσι Τ.Κ. 151 24 Αττική) , με αποδέκτη το «Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΟΑΕΔ 2/2022».

Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Παρακαλούμε τα κάτωθι δικαιολογητικά να είναι σε ευκρινή μορφή:

 • Συστατικό Σημείωμα (που έχει σταλεί από ΟΑΕΔ).
 • Νομιμοποιητικό έγγραφο (Ταυτότητα, και οι δύο όψεις).
 • Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)-Εκκαθαριστικό Σημείωμα.
 • Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου ΕΦΚΑ (ΑΜΚΑ-ΑΜ).
 • Φωτοαντίγραφο του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως ο μοναδικός ή ο πρώτος δικαιούχος.
 • Οι ωφελούμενοι που είναι ΑΜΕΑ ή που έχουν τέκνα με αναπηρία (σε ποσοστά και ιδιαιτερότητες που προβλέπονται στις παραγράφους της πρόσληψης), αποστέλλουν την σχετική γνωμάτευση ΚΕΠΑ.
 • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των δύο μηνών).
 • Τίτλος Σπουδών και τυχόν πρόσθετα προσόντα ανά ειδικότητα, όπως αυτά περιγράφονται στα παραρτήματα II και III της 2/2022 Δημόσιας πρόσκλησης (επισυναπτόμενο αρχείο).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με γνήσιο υπογραφής (επισυναπτόμενο αρχείο).

Προσοχή:

 • Το  “Γενικό έντυπο αίτησης» που βρίσκεται στα σχετικά αρχεία, πρέπει να αποστέλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά στο ίδιο e-mail.
 • Ο χρόνος απόκτησης των τυπικών προσόντων πρέπει να είναι πριν την 18/3/2022 και τα πρόσθετα προσόντα (άδειες άσκησης επαγγέλματος, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά κ.λπ.) πριν την 26/4/2022.

Β. Πρόσληψη Επιτυχόντων Προγράμματος

Μετά τον έλεγχο που θα διενεργήσει το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, των απαιτούμενων τυπικών προσόντων – τίτλων σπουδών ανά ειδικότητα, καθώς και των πρόσθετων προσόντων, οι επιτυχόντες ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν και θα απασχοληθούν, στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δήμου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης-αποστολής των συστατικού σημειώματος και των δικαιολογητικών τους στον φορέα.

Οι ωφελούμενοι που δεν θα αποδεχθούν την θέση ειδικότητας, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: koinofeles@maroussi.gr., υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με τα πλήρη στοιχεία τους και στην οποία θα δηλώνουν:

«Δεν αποδέχομαι την θέση ειδικότητας ……………………………………………………………για την οποία έχω επιλεγεί στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής από τη Δημόσια Πρόσκληση 2/2022 ΟΑΕΔ» (επισυναπτόμενο αρχείο).

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να είναι πλήρης.  Για τυχόν διευκρινίσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλέφωνα 213 2038229, 236, 240, 231.

 

Διεύθυνση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Σχετικά αρχεία

 1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ
 4. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
Μετάβαση στο περιεχόμενο