Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής : Υποβολή στοιχείων για σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα

Print Friendly, PDF & Email

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της υπ’ αριθμ. οικ. 145026/10-01-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 31/Β/2014) σχετικά με τη «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», παρακαλούνται οι δικαιούχοι άδειας χρήσης νερού σε σημεία υδροληψίας (γεώτρηση, πηγάδι), τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, να προσέλθουν στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου προκειμένου να καταθέσουν αίτηση – δήλωση για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ.


Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα Αίτησης και Δήλωσης.


Πληροφορίες: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου
Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
κα Αικ. Κατσίλλη
Τηλέφωνα: 213 – 20.38.110 / 213 – 20.38.100 (Γραμματεία)

Μετάβαση στο περιεχόμενο