Επιχειρήσεις Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Υπηρεσίες οδηγού για τη μεταφορά επιβατών του Δήμου Αμαρουσίου

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες οδηγού για τη μεταφορά επιβατών του Δήμου Αμαρουσίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 18/2020 μελέτη της […]

Δαπάνες συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο: «Δαπάνες συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου» και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016. Οι υπηρεσίες συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής […]

Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Αγ.Αναργύρων, Μαρούσι, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο) του Δήμου Αμαρουσίου.

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική. Η περίληψη της διακήρυξης ΑΔΑ : ΩΝΑΞΩΨ9-ΠΩΗ

Διακήρυξη μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Αγ. Αναργύρων, Μαρούσι, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο) του Δήμου Αμαρουσίου

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική. Η διακήρυξη ΑΔΑ : 6ΜΛ4ΩΨ9-5ΓΩ

Ανοιχτή πρόσκληση κατάρτισης μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου ΚΑΛΕΙ Εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα), που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, μηχανήματα και προσωπικό, και που επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο για την αντιμετώπιση εκτάκτων   αναγκών   από   πλημμύρες,   χιονοπτώσεις,   πυρκαγιές, σεισμούς   ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική – τεχνολογική  καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αμαρουσίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2020, να υποβάλλουν […]

Διενέργεια δημόσιων κληρώσεων για την ανάδειξη μελών για επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών του Δήμου Αμαρουσίου

Στις 28-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. θα διεξαχθούν τέσσερις (4) δημόσιες κληρώσεις για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών προκειμένου να συγκροτηθούν επιτροπές διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων και μελετών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 […]

Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη τριών (3) μελών της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή – Συντηρήσεις οδών» του Δήμου Αμαρουσίου

Στις 28-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ. θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη τριών (3) μελών επιτροπής διενέργειας του εν θέματι διαγωνισμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 και της με Αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφασης όπως ισχύουν. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου Προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»,  συνολικού προϋπολογισμού 39.583,90 €  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για όλες τις ομάδες προμηθειών. Τα στοιχεία των τεχνικών […]

Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) για την ασφάλιση των οχημάτων  και μηχανημάτων […]

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων

Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 30/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. Τα είδη και οι […]

Skip to content