Επιχειρήσεις Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92817. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 26-11-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 01-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ […]

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93136. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 23-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το […]

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Μελέτη μέτρων ασφάλισης κεντρικών οδών»

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Μελέτη μέτρων ασφάλισης κεντρικών οδών» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92818. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 16-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή). […]

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής των παραμέτρων της ομάδας Α ή της ομάδας Β ή και των δύο, που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 39/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. Τα είδη […]

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Αμαρουσίου για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο).

Έχοντας υπόψη: Την παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 270/1981. Την με αριθμ.71/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω μίσθωση Την με αριθμ. 174/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης όρων δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο) του Δήμου Αμαρουσίου στην Πολεοδομική Ενότητα […]

Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του antivirus

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες/υποομάδες υπηρεσιών όπως αυτές περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμόν 7/2020 μελέτη του Τμ.Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Δ/νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού,(για μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες […]

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας όπως αυτή αναφέρεται στην υπ’ αριθμό 1/2020 μελέτη του Τμήματος Υλοποίησης Σχεδίου Πόλης, και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016. Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των […]

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ» και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016. Οι εργασίες καθαρισμού και απόσμησης φρεατίων υδροσυλλογής που θα πραγματοποιηθούν, αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ […]

Διοικητική υποστήριξη, υλοποίηση συνοδευτικών δράσεων και ενεργειών δημοσιότητας της Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2018-2019

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: ««Διοικητική υποστήριξη, υλοποίηση συνοδευτικών δράσεων και ενεργειών δημοσιότητας της Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2018-2019» Τμήμα Α: «Διοικητικές Δαπάνες και Δράσεις Δημοσιότητας Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ετών 2018-2019» Τμήμα Β: «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ […]

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου για την μεταστέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου για την μεταστέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική.   Σχετικά αρχεία Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου για την μεταστέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Skip to content