Επιχειρήσεις Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου, για το […]

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση οικοπέδου-ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Αμαρουσίου προς κάλυψη των αναγκών του στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΣΜΑ) Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση οικοπέδου-ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Αμαρουσίου προς κάλυψη των αναγκών του στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του οικοπέδου-ακινήτου. Η διακήρυξη ΑΔΑ: ΨΠ7ΟΩΨ9-6ΡΒ Επισυνάπτεται η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας εδώ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανανέωση της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Χαρτιού

Η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση  της συμμετοχής του στο  πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Χαρτιού. Καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλλουν σχετικό φάκελο προσφορών τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα, το αργότερο την Παρασκευή, 19 […]

Ανάρτηση διαγωνισμού έργου “Διανοίξεις οδών και πεζοδρόμων”

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 509.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 94851.   Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 15-01-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα […]

Προμήθεια μηχανημάτων εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου», με κριτήριο κατακύρωσης την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών για την κάθε μία από τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ, Δ και  Ε  που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 2.654.840,00€  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),  με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής ανά ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων τα οποία αναφέρονται στην εκάστοτε τεχνική προδιαγραφή, σύμφωνα […]

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια–επισκευή-συντήρηση ελαστικών , αεροθαλάμων και ζαντών»

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας και της υπηρεσίας, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα προκύψει από το άθροισμα των τιμών  των ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ και Δ, , που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 17/2020 μελέτης […]

Προκήρυξη με κλειστή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την με κλειστή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 77.233,73€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού […]

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 443.222,75€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 94807. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 04-01-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των […]

Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών και δαπέδων ασφάλειας για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμαρουσίου χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ»

Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), τόσο για το σύνολο της προμήθειας, όσο και για κάθε ομάδα αυτής χωριστά όπως περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 29/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Τμήματος […]

Skip to content