Δημότες – Προκηρύξεις προσλήψεων

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. [Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα 29/5/2018]

08/06/2018 Αναρτήθηκαν οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης της κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, ο αναμορφωμένος πίνακας επιτυχόντων της ανωτέρω κατηγορίας, καθώς και τα πρακτικά ανάρτησης του αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης και επιτυχόντων: ​α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ γ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ​δ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ​   Το Ν.Π.Δ.Δ. […]

Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων

Νεότερη Ενημέρωση 02-04-2018   H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ εγκρίνει την κατάρτιση και έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη µε  συµβάσεις µίσθωσης έργου ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων, σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 244/28-02- 2018 σχετικής προκήρυξης της Επιχείρησης. Οι καθηγητές των ανωτέρω οριστικών πινάκων θα καλεστούν με βάση και τις […]

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αρ. ΣΟΧ 2/2017 Ανακοίνωση θα προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2018 για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 15/12/2017 Ημερομηνία  λήξης υποβολής αιτήσεων έως […]

Ανακοίνωση υπ΄αρ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αμαρουσίου

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης-προκήρυξης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  01/2017 της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ για την πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού, αναρτούμε τους σχετικούς πίνακες με την αναλυτική μοριοδότηση. Επί των ανωτέρω πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης προς το ΑΣΕΠ, συμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  01/2017 ανακοίνωση, μέχρι και την 19-03-2018 ημέρα Δευτέρα. Για τους πίνακες αναλυτικής […]

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Ημερομηνία έναρξης υποβολή αιτήσεων: 15/11/2017 Ημερομηνία λήξης υποβολή αιτήσεων: 24/11/2017   Σχετικά αρχεία Ονόματα ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Ανακοίνωση υπ΄αρ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στον ΟΚΟΙΠΑΔΑ [Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα 25/1/2018]

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.KΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2018, δύο (2)  ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: 1 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ και 1 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων  Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 24/11/2017 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: Δευτέρα 04/12/2017 Κατάθεση Δικαιολογητικών: Εδρα […]

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου.   Ημερομηνία έναρξης υποβολή αιτήσεων: 15/11/2017 Ημερομηνία λήξης υποβολή αιτήσεων: 24/11/2017   Σχετικά αρχεία Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου. Αίτηση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Προκήρυξη-ανακοίνωση για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόληψη ογδόντα (80) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 06-10-2017 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 16-10-2017 ΑΔΑ: 6ΑΚΟ465ΤΒΞ-ΝΛΧ, (https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%9A%CE%9F465%CE%A4%CE%92%CE%9E-%CE%9D%CE%9B%CE%A7) Νεότερη Ανακοίνωση 30-10-2017: […]

Πρόσληψη Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων και Εικαστικών Καλλιτεχνικών Τμημάτων

EΗ Κοινωφελής Επιχείρηση θα προβεί στην πρόληψη έως εκατόν έντεκα ατόμων  για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά – χοροί – μοντέρνες τέχνες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση στο Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου, ή έως οκτώ (8) μήνες για απασχόληση […]

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων διάρκειας ενός (1) Έτους με Δυνατότητα Παράτασης (ΣΟΧ2/2017) ***Αναρτήθηκαν οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης

O Δήμος Αμαρουσίου με την ΣΟΧ2/2017 θα προβεί στη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ & ΤΕ, διάρκειας ενός (1) έτους, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ”. Ημερομηνίας έναρξης: 25/03/2017 Ημερομηνίας λήξης: 03/04/2017 11/12/2017 Αναρτήθηκαν οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων της με αρ ΣΟΧ2/2017 ανακοίνωσης    Σχετικά αρχεία […]

Skip to content