ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της υπηρεσίας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 262.000,00 € (Σημειωτέων ότι τα ασφάλιστρα δεν υπόκεινται σε επιβάρυνση Φ.Π.Α.), η οποία θα καλυφθεί από το ίδιους πόρους του Δήμου Αμαρουσίου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 179684) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 23η του μηνός Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 22PROC011856885

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6ΩΛΝΩΨ9-47Ι

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2022-ΤΕΛΙΚΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2022

espd-request-v2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 02/01/2023

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Τροποποίηση όρων για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 730_2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Ε. 23PROC011940591

ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 23PROC011940615

ΝΕΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2022 Ψ6ΚΑΩΨ9-ΥΜΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/01/2023

Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 85/02-01-2023 διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/01/2023

Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 85/02-01-2023 διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο