Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) για την ασφάλιση των οχημάτων  και μηχανημάτων έργου για χρονικό διάστημα  δύο (2) ετών, ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 € και αναλύεται:

  1. σε 194.790,00 € των υφιστάμενων οχημάτων και μηχανημάτων έργου,
  2. σε 11.625,00 € για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου τα οποία θα περιέλθουν στο Δήμο Αμαρουσίου μετά τις 19/04/2022  και
  3. σε 43.585,00 € που αντιστοιχούν στο δικαίωμα προαίρεσης

και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 96749) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Παρασκευή 16η Οκτωβρίου 2020 Ώρα 17:00 μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020  και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΘΤΞΩΨ9-ΖΦ8

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6Τ6ΟΩΨ9-ΞΩΠ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο