ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.570.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 203745.

Tο έργο χρηματοδοτείται για το συνολικό ποσό των 1.570.000,00€ από την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 184/2022 και 178/2023 Αποφάσεις

Περιφερειακού Συμβουλίου (ΚΑΕ 9775.02.084) και την από 15-09-2023 Προγραμματική Σύμβαση.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 26η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 01 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Τεύχη Δημοπράτησης

Διακήρυξη Όμβρια Φιλοθέης

Περιληπτική Διακήρυξη

Σχέδια

Μετάβαση στο περιεχόμενο