Αποκατάσταση-Αξιοποίηση του Διατηρητέου Κτιρίου στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 (93Α) στο Δ. Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Αποκατάσταση-Αξιοποίηση του Διατηρητέου Κτιρίου στη συμβολή

των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 (93Α) στο Δ. Αμαρουσίου»,

εκτιμώμενου προϋπολογισμού 927.790,65€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 186527.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 15-02-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 18-02-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

Σχετικά Αρχεία*

Τεύχη Δημοπράτησης

ΣΑΥ – ΦΑΥ

Όροι Διακήρυξης

Περιληπτική Διακήρυξη

*Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι αναρτημένα και σχέδια της Οικοδομικής Άδειας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο