Απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου στο περιεχόμενο της επιστολής παραίτησης από τη θέση του δημοτικού συμβούλου της Γ. Κλαπάκη

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή το περιεχόμενο της επιστολής παραίτησης από τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου της κ. Γ. Κλαπάκη, στο σκέλος που αφορά τη Δημοτική Αρχή θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου τόσο κατά το διάστημα της πρώτης θητείας της, όσο και από την έναρξη της δεύτερης θητείας της, επεδίωξε η εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου να επιτευχθεί με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, ώστε να εξασφαλιστεί η αντιπροσώπευση σε αυτό όσο το δυνατόν περισσότερων παρατάξεων, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες και απαιτήσεις.

Αυτό επιτεύχθηκε την περίοδο 2007-2010. Αλλά δεν μπορέσαμε να το επαναλάβουμε και στις δημαιρεσίες του 2011 γιατί δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των παρατάξεων της αντιπολίτευσης ως προς τα πρόσωπα που θα συμμετείχαν στο Προεδρείο, γεγονός για το οποίο δεν έχουμε καμία ευθύνη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκύψει το Προεδρείο με τη σημερινή του σύνθεση, μέσα από μια απόλυτα νόμιμη εκλογική διαδικασία.

Αν και η διαδικασία αυτή αμφισβητήθηκε αρχικά από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τελικά μετά από σχετική προσφυγή του Δήμου Αμαρουσίου (με αρ. πρωτ. 18/03-02-2011) ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 του ν. 3463/2006 και όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. πρωτ. 45/14-03-2010 βεβαίωση της Επιτροπής προς το Δήμο Αμαρουσίου, ακυρώθηκαν οι υπ’ αρ. πρωτ. 1289/718/17-01-2011 και 1291/720/17-01-2011 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τις οποίες είχαν ακυρωθεί μερικώς τα υπ’ αρ. 1/2011 και 2/2011 πρακτικά εκλογής μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η κατά το Νόμο αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 152 έκρινε ότι τα υπ’ αρ. 1/2011 και 2/2011 πρακτικά εκλογής μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ισχύουν κανονικά.

Η απόφαση αυτή αποδεικνύει ότι η σημερινή Διοίκηση εφάρμοσε σωστά και νόμιμα την εκλογική διαδικασία όσον αφορά το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης.

Με βάση τα παραπάνω, οι αιτιάσεις της κ. Κλαπάκη περί καταστρατήγησης του Νόμου και του θεσμού αποδεικνύεται ότι στερούνται αλήθειας.

Αποτελεί δικαίωμα της η παραμονή της στη θέση του Δημοτικού Συμβούλου ή η παραίτησή της από αυτήν. Σε καμία περίπτωση όμως η απόφαση της αυτή δεν συνδέεται με την εκλογική διαδικασία της εκλογής του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι απολύτως νόμιμη και διαφανής. Όπως άλλωστε και όλες οι πράξεις της σημερινής Διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο