Απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου στην ερώτηση Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, για το έργο του υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ευτέρπης

Print Friendly, PDF & Email

Με έγγραφο που απέστειλε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Αμαρουσίου απαντά σε όλα τα ζητήματα που έθεσε με ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σ. Σακοράφα, για το έργο της κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ευτέρπης στο Μαρούσι.


Με βάση τα όσα αναφέρονται στην απάντηση, γίνεται ξεκάθαρο ότι:


1. Η διενέργεια του διαγωνισμού έγινε με απόλυτα σύννομο τρόπο και διενεργήθηκε σε συνέχιση της σύμβασης παραχώρησης που είχε υπογραφεί το 1998 μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και εργοληπτικής εταιρείας.
2. Όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό, η ΗΣΑΠ ΑΕ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3/31.12.1999 έγγραφό της, απευθυνόμενο προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, δήλωσε ότι συμφωνεί με την πρόθεση που έχει διατυπώσει ο Δήμος Αμαρουσίου για την κατασκευή υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων σε τμήμα της πλατείας αυτής που γειτνιάζει άμεσα με τις εγκαταστάσεις του σταθμού Αμαρουσίου.
3. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ δήλωσε με δικό της έγγραφο ότι θα λάβει υπόψη το δεδομένο της κατασκευής του υπόγειου πάρκινγκ κατά τη σχεδίαση του σταθμού Μετρό στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε, επιπλέον, από το Δήμο Αμαρουσίου να έχει συνεργασία με τον Ανάδοχο του έργου ώστε να εξετασθεί η δυνατότητα – κι εάν είναι δυνατόν να ληφθεί σχετική πρόβλεψη – για εύκολη (υπογείως) πρόσβαση των χρηστών του σταθμού αυτοκινήτου στο μελλοντικό σταθμό του Μετρό, διευκολύνοντας έτσι τις μετεπιβιβάσεις στο Μετρό.
4. Η σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ Δήμου και κατασκευάστριας εταιρείας περιέχει τους ίδιους συμβατικούς όρους με τη σύμβαση του 1998 και προβλέπει το ίδιο σύστημα κατασκευής, ήτοι αυτό της σύμπραξης δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, υπό τη μορφή της αυτοχρηματοδότησης και εκμετάλλευσης. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του έργου, η ερωτώσα Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σ. Σακοράφα, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αμαρουσίου το έτος 2000, είχε υπερψηφίσει τότε την υπ’ αριθμ. 137/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, με την οποία αποφασίσθηκε η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου με τίτλο «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο – Πλατεία Ευτέρπης – του Δήμου Αμαρουσίου.


Αναλυτικά, το έγγραφο απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου αναφέρει τα παρακάτω:


«Επί των αναφερομένων στα ανωτέρω σχετικά, και, κατά στάδιο εξέλιξης του εν θέματι αντικειμένου, γνωρίζονται τα ακόλουθα:


1. Σύμβαση κατασκευής με αυτοχρηματοδότηση υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλατεία Ευτέρπης του Δήμου Αμαρουσίου μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ»


Ο Δήμος Αμαρουσίου, με σχετική διακήρυξη, διενήργησε διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης παραχώρησης (ανάθεσης της μελέτης και κατασκευής, με αυτοχρηματοδότηση και της εκμετάλλευσής του) υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 5.414.526,78 € (συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας – ΦΠΑ), σύμφωνα με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ, με το ΠΔ 60/2007, με τον Ν 2052/1992, με το εδάφιο γ, της παρ. 1, του άρθρου 28, του Ν 3669/2008 και με την παρ. 2γ, του άρθρου 15, του Ν 1418/1984, συμπεριλαμβανόμενων στο προς εκτέλεση έργο και των εργασιών μεταφοράς των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας – ΟΚΩ – οι οποίες θα απαιτηθούν.


Ο ως άνω διαγωνισμός διενεργήθηκε σε συνέχιση της σύμβασης παραχώρησης με αριθμό 16100/1998 που είχε υπογραφεί το έτος 1998 μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΑΕ, με την οποία είχαν καθορισθεί οι όροι και τα ανταλλάγματα τα οποία θα ελάμβανε ο Δήμος και, ειδικότερα, είχε καθορισθεί ο χρόνος εκμετάλλευσης του υπόγειου σταθμού από την ανάδοχο εταιρεία, σε 29 χρόνια, με οικονομικό αντάλλαγμα ποσοστό 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων εκμετάλλευσης του σταθμού (ο οποίος προεβλέπετο ότι θα ήταν δυνατόν να επεκταθεί και σε παρακείμενους χώρους και να έχει και περισσότερες θέσεις στάθμευσης) και το οποίο, ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του σταθμού, θα της κατεβάλλετο, μηνιαίως, ως ενοίκιο.


Η ανωτέρω σύμβαση με την αρχική ανάδοχο διαλύθηκε με την 600/27.12.2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της και ιδίως λόγω της αποχώρησης την ΑΕΓΕΚ από το έργο. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε και η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2γ, του Ν 1418/1984, όπως κωδικοποιήθηκε με τον Ν 3669/2008, στο άρθρο 28, παρ. 1γ και με τις διατάξεις του ΠΔ 171/1987, άρθρ. 9, παρ. 2β, καθόσον συνέτρεχαν και είχαν εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις μετά από διάλυση εργολαβικής σύμβασης. Όλες, δε, οι παράμετροι και προϋποθέσεις της ανωτέρω, διαλυθείσας, σύμβασης παραχώρησης, ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη της ανωτέρω διακήρυξης, με την οποία διεξήχθη ο ανωτέρω διαγωνισμός.


Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά την υπ’ αριθμ. 2645/2012 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος – Επταμελούς Συνθέσεως), με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της αναδειχθείσας αναδόχου ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ, την 31.10.2012, υπεγράφη το σχετικό συμφωνητικό.


2. Ολοκλήρωση διαδικασίας καθορισμού χώρου για την κατασκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση αυτού υπέργειων εγκαταστάσεων.
Μετά την υπογραφή της αρχικής συμβάσεως με την ΑΕΓΕΚ ΑΕ και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρ. 324 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΠΔ 14-//1999, ΦΕΚ Δ’ 580/1999) με τίτλο: «Υπόγειοι χώροι στάθμευσης σε χώρους κοινόχρηστους και κοινής ωφελείας», έλαβαν χώρα τα εξής, προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο Προεδρικό Διάταγμα:


– Εγκρίθηκε από τη Δ/νση Μελετών ΔΜΕΟ της ΓΓΔΕ η μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων.
– Ελήφθη έγκριση καταλληλότητας από τη Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων της Νομαρχίας Αθηνών και τον Οργανισμό Αθήνας.
– Εγκρίθηκε η άδεια ίδρυσης του Σταθμού από τη Δ/νση Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Αθηνών.
– Ελήφθη συγκατάθεση της ΗΣΑΠ ΑΕ για την κατασκευή του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων αναφορικά με το τμήμα που της ανήκει.
– Ελήφθη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΚ της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση π. δ/τος χωροθέτησης.


Τελικά, την 17.9.2001 εξεδόθη το σχετικό π.δ/μα, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Δ’ 755/17.9.2001 και στη συνέχεια χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης του σταθμού από το ΥΠΕΧΩΔΕ.


3. Ιδιοκτησιακά ζητήματα ΗΣΑΠ ΑΕ


Το μήνα Νοέμβριο 1998 η ΗΣΑΠ ΑΕ με εξώδικη διαμαρτυρία – δήλωση και πρόσκλησή της προς το Δήμο Αμαρουσίου, γνωστοποίησε για πρώτη φορά ότι τμήμα της πλατείας Ευτέρπης στο οποίο επρόκειτο να κατασκευαστεί ο υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και ως εκ τούτου, κάθε επέμβαση θα έπρεπε να συνοδεύεται από τη σύμπραξη και έγκρισή της.


Σε συνέχεια του ανωτέρω εξωδίκου και προκειμένου να προωθηθεί η έκδοση του απαιτούμενου π. δ/τος χωροθέτησης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27501/20.12.1999 έγγραφό της, η τότε Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου εζήτησε από την ΗΣΑΠ ΑΕ την προς τούτο συμφωνία της.


Η ΗΣΑΠ ΑΕ, ανταποκρινόμενη στο ανωτέρω αίτημα του Δήμου Αμαρουσίου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3/31.12.1999 έγγραφό της, απευθυνόμενο προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, εδήλωσε ότι συμφωνεί με την πρόθεση που έχει διατυπώσει ο Δήμος Αμαρουσίου για την κατασκευή υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων σε τμήμα της πλατείας αυτής που γειτνιάζει άμεσα με τις εγκαταστάσεις του σταθμού Αμαρουσίου.Μετά τη λήψη της ανωτέρω σύμφωνης γνώμης της ΗΣΑΠ ΑΕ, η οποία γνωστοποιήθηκε και στο ΥΠΕΧΩΔΕ, κατέστη δυνατή η έκδοση του ανωτέρω π. δ/τος καθορισμού του χώρου.


4. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ


Τέλος, αναφορικά με τη μελλοντική γραμμή 4 του Μετρό, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ALX – 47418/8.2.2013 επιστολή της, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ενημέρωσε το Δήμο Αμαρουσίου ότι η υλοποίηση του τμήματος του έργου της Γραμμής 4 στο Μαρούσι δεν πρόκειται να γίνει εντός της τρέχουσας δεκαετίας, καθώς προωθείται κατά προτεραιότητα το τμήμα ʼλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός, προγραμματίζεται όμως για υλοποίηση εντός της επόμενης δεκαετίας, εφόσον φυσικά εξασφαλισθεί σχετική χρηματοδότηση.


Επίσης, δήλωσε πως δεδομένου ότι έχει ήδη υπογραφεί από το Δήμο η σύμβαση για την κατασκευή του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στην πλατεία Ευτέρπης και προχωρά άμεσα η κατασκευή του έργου αυτού, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ θα λάβει υπόψη αυτό το δεδομένο κατά τη σχεδίαση του σταθμού Μετρό στην περιοχή. Παρακάλεσε δε το Δήμο Αμαρουσίου να έχει συνεργασία με τον Ανάδοχο του έργου,  ώστε να εξετασθεί η δυνατότητα – κι εάν είναι δυνατό να ληφθεί σχετική πρόβλεψη – για εύκολη (υπογείως) πρόσβαση των χρηστών του σταθμού αυτοκινήτου στο μελλοντικό σταθμό του Μετρό, διευκολύνοντας έτσι τις μετεπιβιβάσεις στο Μετρό.


5. Επί των αναφερομένων στην ερώτηση της βουλευτού κ. Σοφίας Σακοράφα


Η ανωτέρω σύμβαση για την κατασκευή του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλατεία Ευτέρπης του Δήμου Αμαρουσίου με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης αποτελεί συνέχιση της προγενέστερης  – από το έτος 1998 – συναφθείσης συμβάσεως με την εταιρεία ΑΕΓΕΚ, η οποία διαλύθηκε το έτος 2010.


Ως εκ τούτου, περιέχει τους ίδιους συμβατικούς όρους με τη σύμβαση του 1998 και προβλέπει το ίδιο σύστημα κατασκευής, ήτοι αυτό της σύμπραξης δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, υπό τη μορφή της αυτοχρηματοδότησης και εκμετάλλευσης.


Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του έργου, η ερωτώσα Βουλευτής, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αμαρουσίου το έτος 2000, είχε υπερψηφίσει τότε την υπ’ αριθμ. 137/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, με την οποία αποφασίσθηκε η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου με τίτλο «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο – Πλατεία Ευτέρπης – του Δήμου Αμαρουσίου» σε δύο φάσεις, όπου στην πρώτη φάση προβλέφθηκε η άμεση προώθηση της κατασκευής του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων μόνο στην Πλατεία Ευτέρπης με την άμεση έκδοση προς τούτο από το ΥΠΕΧΩΔΕ του π. δ/τος του ν. 2052). Αντίστοιχα, η ίδια είχε υπερψηφίσει και προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου σχετικές με το συγκεκριμένο έργο, όπως την υπ’ αριθμ. 423/1999 που αφορούσε σε έγκριση παράτασης της ημερομηνίας περάτωσης του συγκεκριμένου έργου.


Η άνω εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ALX – 47418/8.2.2013 επιστολή της, κατέστησε σαφές ότι η γραμμή του Μετρό δεν θα περάσει από το Δήμο Αμαρουσίου εντός της επόμενης δεκαετίας και ως εκ τούτου πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο έργο της κατασκευής του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων, το οποίο είναι ώριμο προς υλοποίηση. Μάλιστα, πρότεινε να υπάρξει πρόβλεψη στην επικαιροποίηση της μελέτης του σταθμού για υπόγεια πρόσβαση των χρηστών του σταθμού αυτοκινήτου στο μελλοντικό σταθμό του Μετρό, διευκολύνοντας έτσι τις μετεπιβιβάσεις στο Μετρό.


Εξάλλου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Πλατείας Ευτέρπης είναι απολύτως ξεκάθαρο. Ειδικότερα, το τμήμα της Πλατείας στο οποίο έχει χωροθετηθεί ο υπόγειος σταθμός ανήκει πράγματι κατά ένα μέρος στην ΗΣΑΠ ΑΕ. Τούτο ήταν γνωστό από το χρόνο υπογραφής της αρχικής συμβάσεως με την ΑΕΓΕΚ, οπότε και ελήφθη η συγκατάθεση της ΗΣΑΠ ΑΕ, απαραίτητη για την έκδοση, στη συνέχεια, του π. δ/τος χωροθέτησης. Επομένως, ουδέποτε ετέθη θέμα διεκδίκησης του χώρου από την ΗΣΑΠ ΑΕ, δεδομένου ότι ουδείς αμφισβήτησε την κυριότητά της στο συγκεκριμένα τμήμα της Πλατείας, τουναντίον εζητήθη η συγκατάθεσή της για την κατασκευή του σταθμού, η οποία και εδόθη.


Περαιτέρω, η ρήτρα περί αποζημιώσεως του ιδιώτη αναδόχου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου, ίσης με 5% του συνολικού κόστους, προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση με την εταιρεία ΑΕΓΕΚ. Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, η σημερινή σύμβαση αποτελεί συνέχιση της αρχικής συμβάσεως, περιλήφθηκε σε αυτήν και η συγκεκριμένη ρήτρα. Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο της συμβάσεως εγκρίθηκε από το Τμήμα Μείζονος – Επταμελούς Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την υπ’ αριθμ. 2645/2012 απόφαση, η οποία  έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της αναδειχθείσας αναδόχου ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ.


Κατ’ ακολουθία των προαναφερομένων, επί του τεθέντος ερωτήματος, σημειώνεται ότι η συμφωνία για την κατασκευή του υπογείου σταθμού στην Πλατεία Ευτέρπης με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης είχε ολοκληρωθεί από το έτος 1998, οπότε και υπεγράφη η αρχική σύμβαση με την εταιρεία ΑΕΓΕΚ ΑΕ, η σημερινή δε Διοίκηση του Δήμου, με τις ενέργειές της (διάλυση αρχικής συμβάσεως, συνέχιση εργασιών με ανάθεση σε νέο εργολάβο), κατέστησε δυνατή την υλοποίηση του έργου, που είχε σταματήσει, με υπαιτιότητα του αναδόχου. Το ζήτημα, εξάλλου, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος έχει επιλυθεί με τη συγκατάθεση της ΗΣΑΠ ΑΕ από το έτος 1999, γεγονός το οποίο φαίνεται ότι γνωρίζει η ερωτώσα βουλετής, η οποία υπερψήφισε τότε το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που σχετίζονταν με την εκτέλεση του υπόψη έργου.Ο Γενικός Γραμματέας


Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης»Μετάβαση στο περιεχόμενο