Αντικατάσταση υπάρχοντος αρμού διαστολής επί της οδού Νερατζιωτίσσης

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της υπηρεσίας, για την υπηρεσία με τίτλο «Αντικατάσταση υπάρχοντος αρμού διαστολής επί της οδού Νερατζιωτίσσης», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα   χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (40.250,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (49.910,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 20η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Σύμβασης «Αντικατάσταση υπάρχοντος αρμού διαστολής επί της οδού Νερατζιωτίσσης».

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :       ΨΚΞΗΩΨ9-ΜΑΧ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   ΨΚΥ9ΩΨ9-ΒΤΧ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο