Ανοικτός άνω των ορίων δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Διεθνής) για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

 

Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Διεθνή) για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηριακών εγκαταστάσεων της Β’/θμιας Σχολικής Επιτροπής,  συνολικού προϋπολογισμού 2.158.331,85 €  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης),  με κριτήρια ανάθεσης:

  • για τα  υπό προμήθεια είδη  της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 της ΟΜΑΔΑΣ Α, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο  της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1
  • ·για τα  υπό προμήθεια είδη των  ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ Α2, Α3  και Α4  της ΟΜΑΔΑΣ Α καθώς και της ΟΜΑΔΑΣ Β, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%)), υπολογιζόμενης στη συνέχεια για έκαστο είδος, στην εκάστοτε εβδομαδιαία διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή του Νομού Αττικής, η οποία εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%) μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια προϊόντων περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 4/2019 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 72703) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 11η Ιουνίου 2019 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019   και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου του Δικαιώματος Προαίρεσης και του αναλογούντος  Φ.Π.Α.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΥΝΛΩΨ9-ΗΝΗ

ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου : 19PROC004891041

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: Ψ9ΠΦΩΨ9-Ζ7Ι

ΚΗΜΔΗΣ Περιληπτικής Διακήρυξης: 19PROC004891211

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται και παραρτήματα

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο