Ανεπαρκής έως το τέλος της θητείας της η Περιφερειάρχης Αττικής Ρ. Δούρου

Print Friendly, PDF & Email

Μετά από 7 μήνες καθυστέρηση, έστειλε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη μελέτη για την εκτέλεση του σοβαρού έργου στο ρέμα Σαπφούς στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου      

Με αφορμή την αποστολή  της οριστικής μελέτης του έργου διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς από την Περιφέρεια Αττικής προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μετά από 7 μήνες καθυστερήσεων και κωλυσιεργίας ο Δήμος Αμαρουσίου έχει να επισημάνει τα παρακάτω:

1. Όπως είναι γνωστό, την οριστική μελέτη του έργου διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου, η εκπόνηση της οποίας ήταν έργο της Περιφέρειας Αττικής, ανέλαβε και ολοκλήρωσε ο Δήμος Αμαρουσίου δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του και με δαπάνες του προκειμένου να επιτευχθεί η κατασκευή του σοβαρού αυτού έργου από την Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο.

Η άνω οριστική μελέτη, η οποία εκπονήθηκε με βάση και τις συναφείς υποδείξεις της Περιφέρειας Αττικής, ολοκληρώθηκε και έχει διαβιβασθεί από ικανού χρόνου στην Περιφέρεια, η οποία είναι αρμόδια για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση του, συμπεριέλαβε δε το έργο αυτό στο Πρόγραμμα Ενταγμένων Έργων 2018.

Παρά το γεγονός, ότι ο Δήμος είχε προβεί στο σύνολο των διορθώσεων και τροποποιήσεων της άνω οριστικής μελέτης, πριν την υποβολή της, την 4.12.2017, προφανώς λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης, αλλά και ανεπάρκειας της Περιφέρειας για τη εκτέλεση του προαναφερόμενου σοβαρού έργου, οι Υπηρεσίες της ανεύρισκαν νέες παρατηρήσει επί της μελέτης που αφορούσαν στην τροποποίηση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και του δικτύου ύδρευσης, αντίστοιχα, επί των οποίων -νέων παρατηρήσεων – ο Δήμος καις στο  με αρ. πρωτ. 31659/20.7.2018 έγγραφο του διέλαβε:

Οι ζητούμενες μελέτες τροποποίησης δικτύων δεν εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο της υποβληθείσας μελέτης έργων διευθέτησης, η οποία ανατέθηκε και εκπονήθηκε δυνάμει του υπ’αρ.66/2009 Πρακτικού της Κ.Σ.Ε., αλλά αφορούν εργασίες αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου , των οποίων τόσο η μελέτη όσο και η εκτέλεση ανήκουν στις αρμοδιότητες του αντίστοιχου Ο.Κ.Ω.  Για το λόγο αυτό οι εργασίες αυτές δεν προσμετρήθηκαν και δεν υπολογίστηκαν αναλυτικά στον προϋπολογισμό του έργου, αλλά η υπηρεσία κατόπιν υποδείξεων σας μερίμνησε για την αύξηση του κονδυλίου των απολογιστικών εργασιών,  το οποίο ανήλθε σε 750.000,00 ευρώ (από 35.000,00) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αποτύπωσης των υφιστάμενων δικτύων.

2. Δεδομένων των προαναφερομένων την 9& 10η Αυγούστου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, κ. Γεώργιου Δέδε και με πρόσκλησή του, πραγματοποιήθηκε συνάντηση για το προαναφερόμενο θέμα, στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι του Δήμου και της Περιφέρειας κατά τις οποίες και επί αβάσιμων αναφορών και αιτιάσεων, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, περί δήθεν, εκκρεμών υποχρεώσεων του Δήμου σχετικά με την εν λόγω μελέτη και την δημοπράτηση και κατασκευή του ανωτέρου σοβαρού έργου, ο Δήμος δια των παρισταμένων εκπροσώπων του δήλωσε ρητά και απόλυτα ότι η οριστική μελέτη του ως άνω έργου έχει ολοκληρωθεί και έχει διαβιβασθεί από ικανού χρόνου στην Περιφέρεια Αττικής για την έγκριση της και η Περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι αρμόδια για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση του συμπεριέλαβε αυτό στο Πρόγραμμα Ενταγμένων έργων έτους 2018 και ότι ο Δήμος θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή του κατά το στάδιο κατασκευής του σοβαρού έργου.

Μετά δε και την άνω ρητή και απόλυτη δήλωση του Δήμου, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Γεώργιος Δέδες ανακοίνωσε ότι το έργο αυτό θα εκτελεσθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -και όχι από την Περιφέρεια- ότι θα συνταχθεί ο «οδικός χάρτης» περί την εκτέλεση του και θα εκδοθεί η σχετική, περί τη εκτέλεση του απόφαση του άνω Υπουργείου.
Επίσης και όσο αφορά στην μετατόπιση δικτύων ύδρευσης και ακαθάρτων, που υφίστανται στην περιοχή του έργου, ο άνω Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι, κατά τη συνάντηση της επόμενης ημέρας (10η Αυγούστου) θα κληθούν για να παραστούν το διευθυντικό στέλεχος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κ. Βουγιουκλάκης και ο εκπρόσωπος  της τεχνικής εταιρείας «ΝΑΜΑ», οι οποίοι και παρέστησαν, ότε και συνεφωνήθη η μεν άνω εταιρεία «ΝΑΜΑ» να ενεργήσει για την άμεση εκπόνηση της σχετικής μελέτης, ευθύς ως το έργο της σχετικής μελέτης ανατεθεί σε αυτή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η δε ΕΥΔΑΠ, να εγκρίνει άμεσα τη μελέτη αυτή.

Επιπλέον, στα ανωτέρω ενδεικτικά αναφέρουμε την από 23.10.2018 σχετικά με το θέμα εξώδικη διαμαρτυρία του Δήμου Αμαρουσίου προς την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα Δούρου και προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

Εν κατακλείδι, μετά από 7 μήνες καθυστέρηση, η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα Δούρου αποφάσισε να διαβιβάσει τη μελέτη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Στην πράξη, η έχουσα την ευθύνη κα Δούρου, δεν προσέφερε το ελάχιστο για το έργο στο ρέμα Σαπφούς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο