ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), ως Κύριος του Έργου και Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2.800.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (A/A ΕΣΗΔΗΣ 181170). Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα Υπηρεσία του εν λόγω διαγωνισμού είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 21-06-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 25-06-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

Μετάβαση στο περιεχόμενο