Ανάρτηση μελετών που υπεβλήθησαν με δωρεά άνευ ανταλλάγματος για το έργο «Αποκατάσταση – αξιοποίηση του Διατηρητέου κτιρίου στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 (93Α) στον Δήμο Αμαρουσίου»

Print Friendly, PDF & Email

Για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση – αξιοποίηση του Διατηρητέου κτιρίου στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 (93Α) στον Δήμο Αμαρουσίου» υποβλήθηκαν ως δωρεά άνευ ανταλλάγματος οι αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, με την υπ’ αριθμ. 126/2020 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΘΘ0ΩΨ9-1ΧΚ), αποδέχθηκε την πρόταση δωρεάς.
Οι μελέτες έχουν κατατεθεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων και διατίθενται προς ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου.
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/2011, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί των προαναφερόμενων μελετών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Μελέτες Διατηρητέου Αρκαδίου και Π. Κυριακού (159MB)
Ανακοίνωση Δωρεάς Μελετών Διατηρητέου Αρκαδίου και Π. Κυριακού

Μετάβαση στο περιεχόμενο