Ανάρτηση διαγωνισμού έργου “Διανοίξεις οδών και πεζοδρόμων”

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 509.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 94851.

 

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 15-01-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 21-01-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή).

Σχετικά Αρχεία

Όροι Διακήρυξης

Μελέτη (Ορθή Επανάληψη)

ΤΕΥΔ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο