ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. ΣΟΧ 3 /2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Print Friendly, PDF & Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. ΣΟΧ 3 /2021

 

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄αριθ. ΣΟΧ3/2021 Ανακοίνωση θα προβεί  στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα πέντε (85) ατόμων, πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Η σύναψη των συμβάσεων θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφή τους και μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  από  06-08-2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και  12-08-2021

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την (ΣΟΧ3) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην  διεύθυνση: protokollo@maroussi.gr.

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας μοριοδότησης και ανάρτησης των πινάκων, συστήνουμε οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την (ΣΟΧ3) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», να υποβάλουν και τα δικαιολογητικά που αφορούν τον ΠΙΝΑΚΑ Δ.

Η ανωτέρω (ΣΟΧ3) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3 2021

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή αντιρρήσεων

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@maroussi.gr από 20-08-2021 έως 23-08-2021.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧ:3/2021

Πίνακας Απορριπτέων ΣΟΧ: 3/2021

Ανάρτηση οριστικών πινάκων

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ/3

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ/3


Επισήμανση

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

08/11/2021

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ/3

Μετάβαση στο περιεχόμενο