Ανακοίνωση υπ΄αρ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης-προκήρυξης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  01/2017 της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ για την πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού, αναρτούμε τους σχετικούς πίνακες με την αναλυτική μοριοδότηση. Επί των ανωτέρω πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης προς το ΑΣΕΠ, συμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  01/2017 ανακοίνωση, μέχρι και την 19-03-2018 ημέρα Δευτέρα.

Για τους πίνακες αναλυτικής αναλυτικής μοριοδότησης πατήστε εδώ 


Σε συνέχεια της ανακοίνωσης-προκήρυξης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  01/2017 της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ για την πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού, αναρτούμε τους σχετικούς πίνακες (συμμετεχόντων, απορριπτέων, κατάταξης και επιλογής προσωπικού ανά κωδ. θέσης), σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση.

Επί των ανωτέρω πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης προς το ΑΣΕΠ, συμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  01/2017 ανακοίνωση, μέχρι και την 29-01-2018 ημέρα Δευτέρα.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

101-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ 101
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ 101
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ 101
ΔΕ 101 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

 

102-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ 102-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΠΕ 102-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
ΠΕ 102-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΕ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

 

 

 

103-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ 103-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
ΠΕ 103 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕ 103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΕ 103 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

 

104-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ 104-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΕ 104-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
ΠΕ 104 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕ 104 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

 

 

105-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΕ 105
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ 105
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ 105
TΕ 105 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

 

 

 

 

106-ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ 106 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΕ 106
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ 106
 

 

 

 

 

 

107-ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΠΕ 107 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΕ 107
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ 107
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ 107

 

 

 

 

 


Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση στα γραφεία της Επιχείρησης Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι, 2ος όροφος,  (τηλ. επικοινωνίας: 2132038 200-201-202).
 
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 15-12-2017
 
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 27-12-2017

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο