Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2022 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄ αριθ. ΣΟΧ2/2022 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:

Πέντε (5) ΔΕ Οδηγούς,

Ένας (1)  ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου με άδεια Εκσκαφέα Φορτωτή (1.3),    Δύο (2) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου με άδεια Χειριστή Σαρώθρου (4.1),

Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγους Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτιρίων,

Ένας (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγος,

Εξήντα (60) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας και

Δύο (2) ΥΕ Εργάτες Συντήρησης Οδών, Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων.

Η σύναψη  των συμβάσεων θα έχουν οκτάμηνη (8) διάρκεια.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής ΑιτήσεωνΤρίτη  20/12/2022

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και Πέμπτη 29/12/2022

    Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (sox@maroussi.gr), είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αμαρουσίου

Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι,

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της  Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού. 


Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

ΠΙΝΑΚΕΣ:

101 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

104 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ. ΕΓΚ_ΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

105 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

106 ΥΕ ΕΡΓ_ΩΝ ΚΑΘ_ΑΣ

107 ΥΕ ΕΡΓ_ΩΝ ΟΔΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 2 2022

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Θ. 106 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 168/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΕΠ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Θ. 107 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 168-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΕΠ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 168/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΕΠ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

Επισήμανση Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται  ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.


Σχετικά Αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (10-06-2021)

ΑΙΤΗΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο