Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄αριθ. ΣΟΧ2/2021 Ανακοίνωση θα προβεί  στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά   τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση  του Υποέργου 1 : « “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου”  της Πράξης “Δημιουργία και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου”  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ο9 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» και συγκεκριμένα:

Τρείς (3) ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργούς, για τη στελέχωση της Δομής « Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Αμαρουσίου»

Ένα (1) ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση της Δομής « Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Αμαρουσίου»

Η σύναψη  των συμβάσεων θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους και μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του υποέργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  από  24/04/2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και  05/05/2021

 

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ5» και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αμαρουσίου

Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι,

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2_2021

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_Α1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Κ.Θ.301_ΣΟΧ 2-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Κ.Θ.302 ΣΟΧ 2-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 2-2021

09/07/2021

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Κ.Θ.301_ΣΟΧ2-2021

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο