ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92817.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 26-11-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 01-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή).

Μελέτη Οδοποιία

Διακήρυξη Οδοποιία

Περιληπτική Οδοποιία

ΤΕΥΔ Οδοποιία

Μετάβαση στο περιεχόμενο